fbpx

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO „KOLĘDUJ Z RUBATO”

1. Konkurs Świąteczny „Kolęduj z Rubato” jest organizowany przez Rubato Sp. z o.o. ogłoszony na stronie.
2. Konkurs rozpoczyna się 18.12.2022 i trwa do 31.01.2023 do 23:59.
3. Administratorem danych osobowych jest Rubato Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego.
5. Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
6. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie polegające na: wybraniu jednej z 16 udostępnionych w programie Rubato kolęd; Po nagraniu krótkiego filmiku (minimum 15 sekund), w którym pokazujesz jak ćwiczysz z jedną z wybranych kolęd zamieść nagranie na swoim profilu w portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, TikTok), udostępnij go publicznie oraz koniecznie oznacz hashtagiem #koledujzrubato oraz oznacz nasz profil (Facebok, Instagram)
7. Spośród opublikowanych filmów wyłonimy 3 zwycięzców, którzy spełniają wymagania konkursu, a wykonanie kolędy wyda się jurorom najciekawsze. Za zajęcie pierwszego miejsca Zwycięzca otrzyma: laptop Acer Chromebook 315 CB315-4H Celeron N4500 | 15,6”-FHD | 8GB | 128GB | ChromeOS oraz roczną licencję programu Rubato; za zajęcie drugiego miejsca Zwycięzca otrzyma: roczną licencję Rubato; za zajęcie trzeciego miejsca Zwycięzca otrzyma: 6 miesięczną licencję programu Rubato.
8. Wybór zwycięzcy nastąpi najpóźniej do dnia 7.02.2024.
9. Zakazane jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń Konkursowych o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zakazane są Zgłoszenia Konkursowe naruszające dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym. Takie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo ich usunięcia.
10. Organizator zamieści listę zwycięzców z nazwami profili na stronie konkursowej przy poszczególnych nagrodach i skontaktuje się także ze Zwycięzcą za pomocą wiadomości prywatnej przez konto na Facebooku lub Instagramie
11. Aby otrzymać nagrodę w odpowiedzi zwrotnej Zwycięzca powinien podać adres pocztowy na jaki ma być przesłana nagroda rzeczowa oraz numer telefonu i adres e-mail. Jeśli Zwycięzca nie prześle swoich danych do 13.02.2023. nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
12. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (poniżej 18-tego roku życia) Uczestnik jest zobowiązany przed wydaniem nagrody dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie. Zgoda powinna zostać nadesłana w odpowiedzi na informację Organizatora określoną w pkt. 10. wraz z zachowaniem wskazanych terminów na adres e-mail: kontakt@rubato.io – Brak zgody lub nienadesłanie zgody w terminie jest równoznaczne z niespełnieniem przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie i utratą prawa do nagrody.
13. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu 30 dni roboczych od przesłania pełnych danych do wysyłki.
14. W przypadku stwierdzenia przez organizatora naruszenia regulaminu, prawo do nagrody przepada.
15. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
16. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook & Instagram. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez

Uczestników w czasie trwania Konkursu są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook &Instagram.
17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony w Poście Konkursowym.
18. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych odpowiedzi w Konkursie (art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
• Zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,
• Wprowadzanie do obrotu,
• Wprowadzanie do pamięci komputera,
• Wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet.